Monetair

Increment

VELT is een acroniem van de woorden Value Economic Labour Time en wordt gesymboliseerd met het increment teken ∆ (Unicode Hex 2206, ALT + X)

∆  Het increment is datgene wat aan iets wordt toegevoegd, waardoor het in grootte toeneemt.

VELT is de valuta waarde voor werktijd met een economisch belang voor de leden van de Society/Club Aquapreneur. VELT is de onderling uitwisselbare valuta verkregen door arbeid bij de productie van goederen en het leveren van diensten of service afgekort P&S.

Andere werktijden of arbeidsvormen welke niet in een valuta uitgedrukt kunnen worden zijn uit belangeloosheid: het vrijwilligerswerk, offervaardig in het belang van de samenleving en/of club of liefdevol handelingen voor de medemens.

De VELT valuta ∆ wordt gedekt door Society/Club Aquapreneur met:
– gemeenschappelijke activa de drijvende elementen
– gemeenschappelijke activa van de op de drijvende elementen gebouwen en panden
– gemeenschappelijke activa van edelmetalen
– het leveren van arbeid door de leden
– het vertrouwen in de organisatie

De valuta VELT is het onderling door de leden uitwisselbare geld dat wordt gecreëerd uitsluitend door arbeid met een economisch belang. Dit in tegenstelling tot andere valuta en munten welke door banken worden gecreëerd met het fictief uitgeven van leningen. Het boekhoudkundig gecreëerde geld door de bank wordt door de lening-nemer te verrichten arbeid terugbetaald in werkelijk geld. De waarde van het geld is uitsluiten verkregen door uw arbeid! Voor het uitgeven van leningen gebruiken de banken niet hun eigen vermogen!

Het geld is niet gekoppeld aan edelmetalen of op andere activa, maar op  het vertrouwen van het volk dat het geld wel goed gedekt is. Echter het heeft niet meer dan de waarde van bedrukt papier en vooral veel vertrouwen!

Volgens het SI-stelsel is de eenheid van tijd de seconde, de overige aanduidingen zijn niet volgens het decimale stelsel, maar heeft zijn oorsprong in de historie. Algemeen in elke samenleving wordt als werktijd het uur aangehouden, gekoppeld aan een decimale valuta. Verschillende valuta zijn naar elkaar om te rekenen met een factor welke op elk moment kan veranderen. De VELT valuta is niet gekoppeld aan een ander valuta, maar uitsluiten aan de P&S werktijd van de leden van de Society/Club Aquapreneur t.b.v. zijn persoonlijke uitgaven binnen de Society/Club Aquapreneur en op de drijvende stad.

De basis vergoeding van één werkuur op de dag (06-18h) is afhankelijk van het niveau dat iemand heeft in het Traject-hiërarchie van de Humancratie. Leden beginnen in de 4e laag met een vergoeding voor een P&S werkuur met een basisvergoeding. Elke opvolgende laag wordt het werkuur vergoeding verhoogd tot een maximale werkuur vergoeding van de 9e laag. Voor werktijd in de avond (18-24h) en in de nacht (00-06h) kan door het bestuur een opslag factor worden toegekend. Ook binnen elke laag kan een verhoging worden toegekend voor behaalde bevoegdheden als: team leider, groepsleider, instructeur, operator, beheerder, rij- vaar- vliegtuig bestuurder en/of andere zinvolle bevoegdheid binnen de Society/Club Aquapreneur.

Doordat de vergoeding gekoppeld is aan het Traject-hiërarchie van de Humancratie wordt ieder op zijn capaciteiten gewaardeerd en kan een maximale vergoeding niet te boven gaan. Dit in tegenstelling bij Westerse samenlevingen waar exorbitante vergoeding die, of dat alle grenzen overschrijdt en daardoor onaanvaardbaar worden geacht maar toch plaatsvinden.

De vergoeding in VELT bestaat uit munten en schuldbrief (obligatie) genaamd het bankbiljet. De munten zijn vervaardigd uit een of meerdere metalen bij verschillende grootte in diameter voorzien van een voorzijde “de kopzijde” met een afbeelding en datum uitgifte en met achterzijde “de muntzijde” vermelding van de waarde in ∆, en geldigheidsduur.

Het bankbiljet met daarop vermeld de waarde in ∆, unieke nummer en lettercode, naam en ondertekend door de vertegenwoordiger, het jaar van uitgifte en de geldigheidsduur, afbeeldingen of creatieve uitingen, en voorzien van veiligheidskenmerken.

De geldigheidsduur van de munt en bankbiljet heeft tot doel dat vervalsing ervan niet zinvol is en bijkomend zullen niet alle uitgegeven munten en bankbiljetten omgeruild worden tegen nieuwe omdat het ook een verzamelwaarde heeft. De valuta na de geldigheidsduur zal niet meer voor door de Society/Club Aquapreneur worden geaccepteerd of worden ingewisseld en is daarmee inkomsten geworden voor de gemeenschappelijke kas. De verzamelde munten en bankbiljetten kunnen voor de leden door verloop van tijd in waarde stijgen en daarmee bijdragen aan zijn persoonlijke kapitaal.

Onder monetair beleid of monetaire politiek verstaat men het geheel van maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden.

Men kan twee soorten waarde ten aanzien van een valuta onderscheiden: de binnenwaarde ofwel de koopkracht en de externe waarde ofwel de wisselkoers. Monetair beleid bestaat dan ook uit twee onderdelen, de geldpolitiek en het wisselkoersbeleid.

Het geldpolitiek van Society/Club Aquapreneur is gebaseerd op de binnenwaarde van de VELT en het bezit van gecumuleerd kapitaal gedurende het leven van een persoon.  De externe waarde of wisselkoers is niet aanwezig en  wordt niet toegepast. Het is niet mogelijk de VELT te wisselen tegen een andere valuta, dit ter voorkoming dat de rijken der aarde zich kunnen inkopen of binnendringen via investeren. De VELT valuta is uitsluiten een vergoeding van werktijd P&S en te besteden binnen de Society/Club Aquapreneur.

De inkomsten van de Society/Club Aquapreneur wordt in VELT valuta verkregen uit de contributie van de leden en verkoop van P&S. Aanschaf van P&S buiten de Society/Club Aquapreneur voor alle nog  niet zelf te produceren levensonderhoudsproducten en expansie komen van donaties.

Elk lid van de Society/Club Aquapreneur is zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen, levensonderhoud en pensioen. Niet werken = geen ∆.  Elk lid is een zelfstandige ondernemer en er bestaat geen arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Elk lid is vrij om van een ander lid werk aan te nemen of te weigeren. Elk lid helpt kosteloos mee aan het laten functioneren van Society/Club Aquapreneur door contributie van VELT en leveren van diensten.